Statut

STATUT

 

WARSZAWSKIEGO TOWARZYSTWA RODZIN I PRZYJACIÓŁ DZIECI UZALEŻNIONYCH „POWRÓT Z U”

ROZDZIAŁ  I

Postanowienia Ogólne

 

§ l

 

Stowarzyszenie nosi nazwę Warszawskie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „POWRÓT z U”. W dalszych postanowieniach Statutu zwane jest Stowarzyszeniem.

§ 2

 

 1. Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto stołeczne Warszawa.
 2. Terenem dzialania Stowarzyszenia jest Polska.

 

§ 3

 

Warszawskie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „POWRÓT z U “ jest zawiązane na czas nieograniczony, Posiada osobowośc prawną działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach [Dz.U. z 2011 r.Nr 79, poz. 855 ze zm.] oraz niniejszego Statutu.

 

§ 4

Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 5

Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

§ 6

Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim o pracę społeczną członków, ale może zatrudniać także pracowników.

 

 

ROZDZIAŁ  II

 

Cele i środki działania

 § 7

Stowarzyszenie będzie prowadzić działalność pożytku publicznego nieodpłatną przewidzianą w niniejszym Statucie.

 

 § 8

Celem Stowarzyszenia jest:

 

 • Zrzeszenie i integracja rodzin i przyjaciół dzieci uzależnionych od wszelkich substancji psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych w celu ich społecznej integracji i ochrony interesów. Wzajemne udzielanie sobie pomocy i pored.
 • Uświadamianie społeczeństwa poprzez środki masowego przekazu i środowiska opiniotwórcze o szkodliwości uzależnienia od substancji psychoaktywnych i innych uzależnień.
 • Działalność wspomagającą rozwój wspólnot i spoleczności lokalnych w zakreie działalności pożytku publicznego.
 • Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz przeciwdziałania narkomanii, alkoholizmowi i innym uzależnieniom a także  zakażeniom  HIV i chorobie AIDS oraz zagrożeniom w obszarze zjawisk patologicznych, zjawisk społecznych; jak bezdomność, wykluczenie spoleczne, przemoc we wszelkich przejawach, ochrony  promocji zdrowia  oraz pomocy społecznej
 • Popularyzację nowoczesnych standardów w zakresie profilaktyki oraz terapii w obszarze pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w problemie.
 • Integrację i reintegrację zawodową i społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w zakresie kwalifikacji zawodowej.
 • Podejmowanie działalności polegającej na technicznym, szkoleniowym, informacyjnym wspieraniu innych organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w  art.3 ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r.
 • Stworzenie i organizacja zakresu merytoryczno – organizacyjnego, optymalnie kreatywnych form wypoczynku dzieci i młodzieży.

 

§ 9

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 

 • organizację kontaktów członków stowarzyszenia poprzez cykliczne spotykania tematyczne lub inne platformy komunikacji,
 • organizowanie szkoleń na potrzeby członków stowarzyszenia oraz ogółu społeczeństwa w zakresie wiedzy i doświadczeń w obszarach o których mowa w § 9,
 • prowadzenie działalności informacyjnej i propagatorskiej w zakresie standardów, które pozwalają na zrozumienie zjawisk i przeciwdziałaniu w obszarach o których mowa w § 9,
 • organizowanie placówek poradnianych na rzecz ogółu społeczeństwa w zakresie wsparcia, do pozytywnych zmian; grup, osób borykających się w problemie w obszarach, o których mowa w § 9, poprzez  poradnictwo, interwencje kryzysowe, terapię indywidualną i grupową, działania profilaktyczno – edukacyjne w zakresie przeciwdziałania marginalizacji społecznej dla ogółu społeczeństwa,
 • prowadzenie placówki na terenie m. st. Warszawy służącej bezpośrednio pomocniczości jako Poradni Profilaktyki Środowiskowej „KONTAKT”: miejsca ogólnodostępnego w zakresie profesjonalnej pomocy psychoprofilaktycznej, psychologicznej, psychoterapeutycznej, socjoterapeutycznej, postpenitencjarnej, terapeutycznej, rehabilitacji, resocjalizacji i readaptacji osób i rodzin w problemie  uzależnienia od substancji psychoaktywnych, hazardu, gier multimedialnych, cyberprzestrzeni i innych uzależnień behawioralnych, ograniczenia wszelkich przejawów agresji młodocianych, wykluczenia społecznego, ofiar i sprawców przemocy –  z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa i standardów w tym zakresie,
 • organizację wypoczynku dzieci i młodzieży ukierunkowanego na modelowanie zachowań i funkcjonowanie prozdrowotne, prospołeczne, z poszanowaniem wartości nadrzędnych,
 • organizację zagospodarowania wolnego czasu pozaszkolnego dla dzieci i młodzieży na rzecz rozwijania swoich pasji i kreatywności sprawczej m. in. totografii, filmu, teatru,
 • realizację zadań i działań oraz wytycznych, priorytetów zawartych w ogłaszanych konkursach, przez podmioty, instytucje i administrację samorządową, państwową i inne jednostki administracyjne, etc., w zakresie in. profilaktyki, pomocniczości, wypoczynku, edukacji itp. form i metod, które służą społeczeństwu dla ich dobra,
 • współpracę z organami władzy, administracji państwowej, samorządami terytorialnymi, organizacjami społecznymi i gospodarczymi na rzecz eliminowania i ograniczania dostępu do substancji psychoaktywnych oraz surowców i prekursorów służących do ich produkcji,
 • współpracę z organami władzy, administracji państwowej w zwalczaniu przestępczości związanej z narkomanią, alkoholizmem i innymi uzależnieniami,
 • opracowywanie raportów i opinii na temat zjawisk i problemów społecznych, informowanie władz i organów państwowych o skutkach używania i nadużywania substancji psychoaktywnych oraz innych, o których mowa w § 9, przez dzieci i młodzież oraz o rozmiarach szerzenia się tego zjawiska w skali kraju,
 • współpracę z podobnymi krajowymi i zagranicznymi organizacjami zrzeszającymi stowarzyszenia, fundacje w obszarach pomocniczości, o których mowa w § 9,
 • Tworzenie placówek służących pomocą rodzinom dzieci uzależnionych i osobom współuzależnionym.
 • Prowadzenie i organizacja wolontariatu.

 

 

ROZDZIAŁ  III

 

Członkowie Stowarzyszenia oraz ich prawa i obowiązki

 

§ 10

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.

 § 11

Stowarzyszenie  posiada następujace grupy członków:

 • członków zwyczajnych,
 • członków wspierających,
 • członków honorowych

 § 12

 • Członkami zwyczajnymi mogą być osoby fizyczne, posiadające obywatelstwo polskie i pełną zdolność do czynności prawnych niepozbawione praw publicznych, dający rękojmię współdziałania na rzecz realizacji celów stowarzyszenia w zgodzie z prawem oraz Statutem,
 • Członkiem zwyczajnym nie może być osoba aktualnie uzależniona od środków odurzających i psychotropowych.
 • Członkiem zwyczajnym może być osoba, która po zakończonym procesie resocjalizacyjnym utrzymuje minimum 10 – letnią abstynencję od środków odurzających i psychotropowych.
 • Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji, na podstawie decyzji Zarządu Stowarzyszenia.

 

 § 13

 

 • Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne o pełnej zdolności do czynności prawnych, niepozbawione praw publicznych bądź osoby prawne, przyjęte w poczet członków wspierających, które systematycznie świadczą usługi na rzecz stowarzyszenia lub deklarują takie świadczenia.
 • Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji, na podstawie decyzji Zarządu

 § 14

 • Członkami honorowymi mogą zostać osoby fizyczne szczególnie zasłużone w realizacji zadań statutowych
 • Członkowie honorowi są ustanowieni przez Zarząd na wniosek 10 członków Stowarzyszenia.

 

§ 15

Członkowie  zwyczajni mają prawo:

 1. biernego i czynnego prawa wyborczego do władz towarzystwa,
 2. korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
 3. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie
 4. korzystania z lokali, a także z urządzeń technicznych, które Stowarzyszenie stawia do dyspozycji członków,
 5. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

 

 § 16

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

 1. aktywnego uczestniczenia w działalności Stowarzyszenia oraz realizacji jego celów i zadań statutowych,
 2. przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
 3. regularnego opłacania składek członkowskich

 

 § 17

 • Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
 • Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
 • Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

 

§ 18

 1. Utrata członkostwa następuje na skutek:
 • pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
 • wykluczenia przez Zarząd:
 1. a) z powodu łamania Statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
 2. b) z powodu notorycznego braku udziału w pracach Stowarzyszenia
 3. c) z powodu niepłacenia składek za okres 1-roku,
 4. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
 5. śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne,

 

 1. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.

 

ROZDZIAŁ  IV

 

Władze Stowarzyszenia

§ 19

Władzami Stowarzyszenia są:

 • Walne Zgromadzenie Członków
 • Zarząd
 • Komisja Rewizyjna

 

 § 20

 • Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 4-lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym  zwykłą większością głosów.
 • Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez 2-kadencje.
 • Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba, że dalsze postanowienia Statutu stanowią inaczej.
 • W razie, gdy skład Zarządu lub Komisji Rewizyjnej ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie składu organów może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie danego organu. W trybie tym nie można powołać więcej niż połowy składu organu.
 • Walne Zgromadzenie Członków  jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.  W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
 • z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
 • z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście

 § 21

 • Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 • Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane  raz na cztery lata przez  Zarząd Stowarzyszenia. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków, zawiadamia się pisemnie wszystkich członków, przynajmniej na 14 dni przed terminem.
 • Walne Zebranie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek  co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Zarząd zwołuje nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków w ciągu 2 tygodni od otrzymania wniosku, zaś termin odbycia nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków musi przypadać                w ciągu 3 miesięcy od chwili złożenia wniosku.
 • O ile Statut nie stanowi inaczej, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają w głosowaniu tajnym i podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności:
 1. w pierwszym terminie – co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania,
 2. w drugim terminie – bez względu na liczbę członków uprawnionych do głosowania. Walne Zgromadzenie Członków w II terminie odbywa się w tym samym dniu po upływie 30 minut od stwierdzenia braku kworum potrzebnego do prawomocności Zgromadzenia w I terminie. Informacja o możliwości zwołania Zgromadzenia w II terminie winna znajdować się w informacji o zwołaniu zebrania.
 • Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
 1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
 2. uchwalanie zmian Statutu,
 3. wybór Przewodniczącego Stowarzyszenia, Zarządu, Komisji Rewizyjnej,
 4. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej,
 5. udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 6. Uchwalenie regulaminu Zarządu I Komisji Rewizyjnej,
 7. uchwalanie budżetu,
 8. uchwalanie wysokości składek członkowskich i zasad ich opłacania oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
 9. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
 10. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
 11. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władzę,
 12. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
 13. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 14. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady

 

 § 22

 • Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami Członków. Powołany jest do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz oraz jest upoważniony do zaciągania zobowiązań majątkowych.
 • Zarząd składa się z Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego i Sekretarza. Zarząd na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza.
 • Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu.
 • Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w kwartale.
 • Do kompetencji Zarządu należy:
 1. realizacja celów Stowarzyszenia,
 2. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
 3. sporządzanie planów pracy i budżetu,
 4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
 5. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
 6. reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz,
 7. zwoływania Walnego Zgromadzenia Członków,
 8. przyjmowanie i skreślanie członków,
 9. kierowanie działalnością Zarządu zgodnie z postanowieniami Statutu,
 10. uchwalanie okresowych planów działalności merytorycznej,
 11. przyjmowanie darowizn i zapisów,
 12. podejmowanie uchwał o przystąpieniu lub wystąpieniu z innych organizacji i stowarzyszeń krajowych i międzynarodowych.

 

KOMISJA REWIZYJNA STOWARZYSZENIA

 

 § 23

 

 • Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Stowarzyszenia, odrębnym od Zarządu i nie podlega mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej. Kontroluje jego działalność nie rzadziej niż raz w roku.
 • Komisja Rewizyjna składa się z co najmniej 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie. Czynności kontrolne wykonuje społecznie bez wynagrodzenia.
 • Komisja Rewizyjna ze swego grona wybiera Przewodniczącego i Sekretarza.
 • Członkowie Komisji Rewizyjnej muszą spełniać następujące wymagania:
 1. nie mogą być członkami Zarządu i pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa,
 2. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej, ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 • Do czynności Komisji Rewizyjnej należy:
 1. przeprowadzanie okresowych kontroli całokształtu działalności finansowej i statutowej władz Stowarzyszenia.
 2. sporządzanie i przedstawianie wniosków i zaleceń pokontrolnych,
 3. występowanie z wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania                w przypadkach szczególnej wagi,
 4. składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu,
 5. wnioskowaniu o udzielenie, bądź nie udzielenie absolutorium Zarządowi na Walnym Zebraniu

 

ROZDZIAŁ  V

 

Majątek I fundusze

  § 24

Majątek Stowarzyszenia stanowią jego fundusze oraz ruchomości i nieruchomości.

 

 § 25

 

 • Majątkiem i funduszami zarządza Zarząd Stowarzyszenia.

 § 26

 • Na fundusze Stowarzyszenia składają się:
 1. wpływy ze składek członkowskich,
 2. wpływy z majątku ruchomego i nieruchomego,
 3. darowizny i subwencje,
 4. wpływy z działalności statutowej,
 5. dotacje celowe,
 • Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
 • Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiazującymi przepisami.
 • Decyzję w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
 • Stowarzyszenie nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są zobowiązani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
 • Stowarzyszenie nie może przekazywać majątku na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 • Wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, jest niedopuszczalne, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.
 • Stowarzyszenie nie może dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

ROZDZIAŁ  VI

Postanowienia końcowe

 § 27

 

 • Uchwałę w sprawie zmiany Statutu oraz uchwałę o rozwiazaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną wiekszością głosów 2 / 3 przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. W razie braku wymaganego kworum głosowanie może być przeprowadzone w II terminie zgodnie z § 21 pkt 4 lit. b.
 • Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach.