Zarząd Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia – jest ciałem społecznym realizującym założenia statutowe zgodnie z ich treścią i przesłaniem społecznym. Powołany aby kierować i sprawować kontrolę merytoryczno – organizacyjną nad przebiegiem realizowanych programów / zadań / działań przez poszczególne struktury / placówki powołane na mocy uchwał.

 

Wszelkie decyzje Zarządu – zapadają na roboczych posiedzeniach i mają charakter Uchwał, jako wiążącej decyzji dla osób / podmiotów będących w strukturach stowarzyszenia.

 

SKŁAD ZARZĄDU STOWARZYSZENIA

 

PRZEWODNICZĄCY                         –  Grażyna  Zimak

WICEPRZEWODNICZĄCY                – Joanna Danieluk

SEKRETARZ                                      –  Agnieszka Makulska