Nasze cele i zadania

Koronnym celem stowarzyszenia jest otaczanie specjalistyczną opieką dzieci i młodzież oraz ich rodziny zagrożone wykluczeniem społecznym oraz ograniczanie zjawisk niekorzystnych występujących w ich środowiskach, które generują zachowania ryzykowne i problemowe.  Wola członków stowarzyszenia ustanowiono zakres oddziaływania w rozumieniu „zasady pomocniczości” nie nastawionego na zyski a w szczególności:

 

  • Zrzeszenie i integracja rodzin i przyjaciół dzieci uzależnionych od wszelkich substancji psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych w celu ich społecznej integracji i ochrony interesów.
  • Uświadamianie społeczeństwa poprzez środki masowego przekazu i środowiska opiniotwórcze o szkodliwości uzależnienia od substancji psychoaktywnych i innych uzależnień.
  • Działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w zakresie działalności pożytku publicznego.
  • Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz przeciwdziałania narkomanii, alkoholizmowi i innym uzależnieniom a także  zakażeniom  HIV i chorobie AIDS oraz zagrożeniom w obszarze zjawisk patologicznych, zjawisk społecznych; jak bezdomność, wykluczenie społeczne, przemoc we wszelkich przejawach, ochrony  promocji zdrowia  oraz pomocy społecznej
  • Popularyzację nowoczesnych standardów w zakresie profilaktyki oraz terapii w obszarze pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w problemie.
  • Integrację i reintegrację zawodową i społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w zakresie kwalifikacji zawodowej.
  • Podejmowanie działalności polegającej na technicznym, szkoleniowym, informacyjnym wspieraniu innych organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w  art.3 ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r.
  • Stworzenie i organizacja zakresu merytoryczno – organizacyjnego, optymalnie kreatywnych form wypoczynku dzieci i młodzieży.