Organizacja Pożytku Publicznego

1_procent_grafikaTowarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U” jest organizacją posiadającą status OPP [Organizacji Pożytku Publicznego], co oznacza, że zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873) oraz ustawą mówiącą o przepisach wprowadzających ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 874) jest organizacją prowadzącą działalność społecznie użyteczną na rzecz ogółu społeczności, której cechą charakterystyczną jest transparentność zarówno w momencie rejestracji, jak i w całym okresie działania. [zobacz więcej – http://www.pozytek.gov.pl/OPP,-,co,to,jest,899.html]

 

Towarzystwo „Powrót z U” jako organizacja pożytku publicznego świadczy specjalistyczną pomoc oraz wsparcie dla osób i rodzin najbardziej tego potrzebujących w sposób zupełnie nieodpłatny.

Wśród działań, które realizujemy na rzecz naszych odbiorców jest:

 • uświadamianie społeczeństwa poprzez środki masowego przekazu i środowiska opiniotwórcze o szkodliwości narkomanii
 • prowadzenie poradnictwa i konsultacji dla rodziców i rodzin oraz poradnictwa specjalistów dla rodzin w sprawach związanych z uzależnieniami w ramach zajęć indywidualnych i grupowych
 • informowanie władz i organów państwowych o skutkach używania narkotyków oraz rozmiarach szerzenia się narkomanii w skali kraju
 • współpraca z organami władzy, administracji państwowej, samorządami terytorialnymi, organizacjami społecznymi, gospodarczymi na rzecz eliminowania, ograniczania dostępu do środków odurzających i psychotropowych oraz surowców służących do ich produkcji
 • tworzenie i prowadzenie placówek służących pomocą osobom uzależnionym, rodzinom, dzieciom, uzależnionym
 • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
 • wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej;
 • działalność na rzecz integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 • podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 • działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących w Polsce;
 • ochrona i promocja zdrowia;
 • wypoczynek dzieci i młodzieży;

 

Wszystkie zadania realizujemy dzięki środkom finansowym pozyskanym z dotacji udzielonych nam przez instytucje rządowe i samorządowe w drodze ogłoszonych konkursów ofert. Jednak każdorazowo udział w takim konkursie wiąże się z koniecznością wykazania tzw. środków finansowych własnych. Tylko dzięki Państwa wsparciu możemy zgromadzić niewielki kapitał własny, który w całości zostanie przeznaczony na realizację naszych działań statutowych.

Serdecznie dziękujemy za wsparcie w formie 1% Państwa podatku.

 

Aby przekazać 1 % swojego podatku wystarczy w składanym zeznaniu podatkowym za rok 2014 w rubryce „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego” wpisać nasz KRS.

 

Przekaż Twój 1% na rzecz naszej organizacji

 

 

KRS   00000 54824